babaylan consciousnous

Palalimin mo pa ang ugat upang magbukas pa ang iyong loob sa pagbibigay
Nang makapagtanim ng mga binhi alang sa iyong mga mahal sa buhay
…mga di mo pa kilala
…mga di kilalang henerasyon na di mo kailanman makikilala

hayaan mong ang galit ang siyang
magpa-alab sa pagbabago
hayaan mong ang Apoy ay magningas sa kalooban mo
upang makapagbigay ng Buhay –
at di upang siyang bumawi ng Buhay

gamitin ang Katotohan hindi upang manghusga at manghatol ng wala sa katarungan…
subalit isaalang-alang sa Mapagmahal na
Pag-unawa sa Mga Aral ng Buhay…
ang Daan sa sarili mong paglalakbay..
at sa Daan ng paglalakbay ng iyong kapwa

Hanapin ang siyang makakapagpapawi ng pagkakawatak-watak, pagkakalagak
Hanapin ang makapaghihilom sa buhay…

Mag-alay ng paghihilom sa iyong kapwa

Pag-alayan ng iyong pawis at dugo
Hindi ang mga huwad na kaugnayan at mga inaasahang di naman makatotohanan
Kundi ang nasa sa iyong kalooban
Na siyang tunay na nagmamahal

Sa kaloob-looban pa...
Sa Walang-hanggang Pumupukaw sa Aming Sigla
Padaluyin sa iyo
Mga kaisipan,
Mga salita,
Mga gawa…

Ikaw ang Supling
Bunga ng Pagkakaisang-dibdib
Ng Ama at Ina


Langit at Daigdig…

Panghawakan ang iyong kaugnayan sa
Diwa ng Lahat ng Diwa
na walang pangalan
na may di mabilang na pangalan
AKO, na AKO nga.


Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003