babaylan consciousness


Tawagin ang Mandirigma ang Tagapaghilom
arukin ang puso
ng babaylan

kailangan lamang na bumalik
sa sariling tahanan upang hanapin ito

na nariyan lamang pala sa iyong kalooban… sa ating kalooban


pagtuunan ang aral ng Guro
at bigyan ng pansin ang karunungan ng Pantas


Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003