babaylan consciousness

Diwatang Lupa!

Guro

Ang buong puso mong pamamahagi ng kaalaman
nakikinita mo ang kahalagahan ng pagpapalit-kamay ng pagpapamana ng lahi

Ang matinding pagnanais na pagyamanin
ang kaalaman at buhay na daloy ng pagpapalago.

Ang pagpupunyagi alang sa ating mga anak
at sa kanilang ring mga anak…Mga Elemento! Mga Espritu!

Dumatal ka Pagkakaisa!

Sa Banal na Pag-iisa!

Sumayaw ka, sumayaw ka!

Maringal kang sumayaw!


Site MapBabaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003