babaylan consciousnous

Prayers in Pilipino


The Lord's Prayer (Tagalog/Filipino)

    Ama Namin
    Sumasalangit Ka
    Sambahin ang Ngalan Mo
    Mapasaamin ang Kaharian Mo
    Dito sa lupa at para nang sa langit
    Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw
    At patawarin Mo kami sa aming mga sala
    Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
    At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
    At iadya Mo ka sa lahat ng masama.
    Sapagkat sa Iyo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian,
    Ngayon at magpakailanman. Amen.


Hail Mary

ABA GINOONG MARIA, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen.


Glory Be

LUWALHATI sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.

Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailan man at magpasawalang-hanggan. Amen.


The Rosary

Click here for a link to how to say the Rosary in English.

Ang Pananalangin ng Santo Rosaryo

Click here for a link to the Rosary in Pilipino, found at the web site of
the Parish of the Immaculate Concepcion and St. Lorenzo Ruiz.


May you receive this in openness and your life be enriched by it.

If you have any links and resources to share, please email me.--------------------------

Ever out of Love.

--------------------------

Site Map

Babaylan.com. All rights reserved. P. Paredes Daly. ©2003