Tagalog version of Affirmations for Shifting Light (Raising Consciousness)

MGA MABUBUTING PAGPAPAHAYAG UPANG MAGANAP ANG LIPAT-LIWANAG
(Pagpapataas ng Kamalayan)

Many thanks go to a Filipina babaylan in the mountains of the Philippines for her translationsIhinahanay ko ang aking isip at puso sa tanang karunungan at kabutihan ng Espiritu
Upang mamulat ako sa tunay na kasaganaang inilaan na para sa akin.
Batid ko na sa bawat sandali, ako ay malayang makapagpapasiya.
Batid ko na ang aking pagtingin, pag-iisip at pagkilos ay maaaring lubusang makapagbabago ng aking realidad.
Batid kong ako ang lubusang mananagot sa lahat ng pangyayari sa aking buhay.
Ang aking nakalipas ay isa lamang daan na akin nang naiwanan.
Ang siyang nakapagpapasulong sa aking buhay ay ang lakas na aking naililikha sa bawat sandali ng aking kasalukuyan.
Ang paninilay sa aking mga pinagdaanan ang kaban ng kayamanang pinagkukunan ko ng aking matutunan at maaaring mapabuti pa sa aking buhay.
Binibigyang laya ko ang aking mga pag-aalinlangan sa pamamagitan ng paghawak sa katotohanang may makatuwiran at makatrungang dahilan ang bawat pangyayari.
Batid ko na ako ay may kalayaang bitawan at matiyagan ang aking buhay sa tuwina.
Akin nang pinakakawalan ang mga kinikimkim kong pagsisisi sa aking mga nakaraan pati na ang mga pag-aalinlangan sa hinaharap
Sa tuwing aking pinatataimtim ang aking pakikinig, mas napapalalim pa ang pagganap ng katahimikan.
Batid ko na ang Mas Mataas kong Sarili ay naririyan sa tuwina upang tulungan akong makaalpas sa mga materyal at pisikal na kamalayan tungo sa tunay na mundo.
Batid kong maaari kong iugnay ang aking isip upang maging kaisa ng Banal na Diwa kung saan ang kapayapaan ay naghahari sa bawat sandali.
Batid ko na ang pagmamahal ko sa aking sarili ang pintuang magbubungad sa akin sa lahat ng uri at anyo ng pag-ibig.
Batid ko na ako’y napagpapatibay ng aking paghahanap ng paraan upang mapatotoo ko ang Katotohanan bilang aking sariling realidad.
Batid ko mula sa kaibuturan ng aking pagka-Ako na ang daan ng pagbabagong-buhay ay ang Pag-ibig.
Ang aking makikitid na paghuhusga ang pumipigil sa akin upang makita ng lubusan ang kabutihang nakakubli sa likod ng mga nakalantad na anyo
Binibitawan ko ang aking mga panghuhusga upang mabatid ko kung alin ang katotohanan.
Batid ko na ako ay buo at sapat na. Hindi ko na kailangang habulin pa ang anuman upang lubusang maging ganap.
Mulat ako sa katotohanang hindi ko na kailangan pang maging mapagmataas sa kung sino upang maging mulat ang aking Espiritu.
Isasabuhay ko ang araw na ito na nanggagaling sa pagkadalisay ng aking mga hangarin
alang-alang sa ganap at lubusang kabutihan ng lahat.
Ipababanaag ko palabas ang aking Banal na Pagka-Ako alang-alang sa nagkakaisang kabutihan ng lahat,
bilang isang kisap ng liwanag ng Lipat-Liwanag.May you receive this in openness and your life be enriched by it.

If you have any links and resources to share, please email me.--------------------------

Ever out of Love.

--------------------------

Site Map

Babaylan.com. All rights reserved. P. Paredes Daly. ©2003